תנאי שימוש

תנאי שימוש

תנאי שימוש באתר

א. כללי

תנאי שימוש אלה ("תנאי השימוש") מסדירים את תנאי השימוש שלך באתר (כהגדרתו להלן) אותו מפעילה תעשיות מספנות ישראל בע"מ ("החברה"). השירותים המוצעים לך, משתמש מזדמן באתר או משתמש רשום (להלן ביחד: "המשתמש") עשויים לכלול קבלת מידע אודות החברה, קבלת מידע אישי אודות שירותים שונים הניתנים לך מהחברה ומנגנון יצירת קשר איתה. עשיית שימוש באתר, כפופה לתנאי שימוש אלה ולתנאי מדיניות הפרטיות ("מדיניות הפרטיות") של החברה המפורסמים באתר ומהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.

אנא הקפד לעיין בתנאי השימוש לפני כל שימוש באתר. השימוש באתר בפועל מהווה הסכמה מצידך לתנאי השימוש המפורטים להלן. אם אינך מסכים לתנאי שימוש אלה, כולם או חלקם, אין לעשות שימוש באתר.

סימני המסחר שבאתר, הם סימני מסחר קניינים של בעליהם, לפי העניין ואינך רשאי לעשות בהם כל שימוש או שכפול או העתקה בכל אופן וצורה שהיא. כל זכויות הבעלות לרבות זכויות הקניין הרוחני, באתר, לרבות בעיצוב היישומים שבעזרתם מתבצע השימוש, וכן בכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, וטקסט וכל חומר אחר הכלול באתר (למעט תכנים של צדדים שלישיים), הם רכושה הבלעדי של החברה או של צדדים שלישיים, וייוותרו בבעלותם המלאה בכל עת.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את תנאי השימוש. ניתן לצפות בתנאי השימוש המעודכנים מעת לעת, על ידי לחיצה על הקישור המתאים באתר. כל שימוש באתר יהווה הסכמה מחודשת לתנאים אלה.

תנאי שימוש אלה מופנים אליך, אולם אם הינך פועל בשם או עבור בית עסק מסוים תנאי השימוש האלה יחולו עליך ועל בית העסק כאחד.

אם הינך מתחת לגיל 18, אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה יחד עם הוריך (או אפוטרופוס אחר). אם אתה (או הוריך) אינכם מסכימים לתנאי השימוש של האתר, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא.

במקרה שישנה אי התאמה בין האמור בתנאים אלה לבין האמור בדפי המידע האחרים באתר, יגבר האמור בתנאים אלה.

ב. הגדרות

למונחים הבאים תהיה המשמעות הרשומה בצידם, אלא אם נכתב במפורש אחרת:

ב.1. "האתר" – אתר האינטרנט של החברה, בכתובת is-ind.com.

ב.2. "המכשיר" – המחשב, ציוד התקשורת (כולל המודם), מכשיר הטלפון, הטלפון הסלולארי (לרבות טלפונים סלולאריים חכמים) וכל ציוד, חומרה ותוכנה שיהיו בשימושך לצורך שימושך באתר וכן כל הפונקציות הנלוות, לרבות אבטחת-מידע.

ג. השימוש באתר

 1. הנך רשאי להשתמש בתכנים באתר החברה בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש בתכנים באתר החברה באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב של החברה לכך ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן).
 2. הנך רשאי להשתמש באתר החברה למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך אתר החברה, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.
 3. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Robots, Crawlers וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך אתר החברה. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מאתר החברה.
 4. אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (FRAME), גלויה או סמויה.
 5. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.
 6. אין לקשר לאתר כל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.
 7. אין לקשר לאתר תכנים מאתרים אחרים, שאינם דף הבית של האתר ("קישור עמוק") ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS) כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתרים (לדוגמה: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן, על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת (STATUS BAR) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.
 8. החברה רשאית להורות לך לבטל כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה זה תיאלץ תבטל את הקישור העמוק לאלתר ולא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה כלפי החברה בעניין זה.
 9. החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.
 1. הטמעת סרטוני וידאו (EMBEDDING) – אין להטמיע סרטוני וידאו מהאתר ללא אישור מראש ובכתב של החברה בכל אתר ולרבות באתר המכיל או מארח: תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, תכנים המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק, או באתרים שעצם הטמעת הסרטון בהם תהא הפרה של זכות יוצרים מוסרית של צד ג' לרבות יוצרי הסרטון ובעלי זכויות היוצרים בו. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר הטמעת סרטוני וידאו או לשנות את הקישור לסרטון בלא צורך להודיע לך על כך מראש ולא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. החברה רשאית להורות לך לבטל כל הטמעה כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי – במקרה זה תבטל את ההטמעה לאלתר ולא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה כלפי החברה בעניין זה. החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהטמעת סרטוני וידאו מהאתר. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל הטמעה שנעשתה על ידך, לרבות הסדרת זכויות יוצרים ותשלום לאגודות זכויות היוצרים/המבצעים הרלוונטיות בהתאם לכל חוק, ומתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מכך.
 2. הנך מתחייב לא לבצע את הפעולות הבאות (כולן או חלקן):

11.1. התחזות לכל אדם או ישות משפטית אחרת המשתמש באתר;

11.2. טעינה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב, או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר באתר) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש החברה לצורך הפעלת האתר;

11.3. הפצת דואר זבל (SPAM) או הצפה של כל דואר אחר את השרתים באמצעותם מופעל האתר;

11.4. שינוי, עיבוד, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר וכן פעולות כנ"ל לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויים בשימוש עבור הפעלת האתר;

11.5. פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות באתר;

11.6. הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר (FRAME), או כחלק מאתר אחר (MIRROR), או כחלק משירות אחר ללא קבלת הסכמה מפורשת וכתובה של החברה;

11.7. שימוש בכל רובוט, "תולעת" (SPIDER) מנוע אחזור וחיפוש מידע, או כל כלי אוטומטי, או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע באתר, או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר;

11.8. להפריע בכל דרך אחרת, או לקטוע את פעילות האתר, ובכלל זה על ידי הפרעה לפעולות השרת, ורשת המחשבים על בסיסם פועל האתר;

11.9. להעלות או לשלוח באמצעות האתר כל חומר או מסר שהינו בלתי חוקי או בלתי מוסרי או פוגעני בכל אופן שהוא או בלתי רלוונטי;

11.10. לעשות כל שימוש באתר, שלא בהתאם להוראות תנאי שימוש אלה;

11.11. בלי לגרוע מהאמור לעיל, תהיה החברה רשאית להסיר או לערוך מסרים שהועלו על ידיך לאתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי (ככל שהעלאת מסרים כאמור תתאפשר באמצעות האתר);

11.12. הינך מתחייב שלא לעשות כל שימוש שאינו חוקי באתר או במכשיר;

11.13. הנך מתחייב שלא לעשות כל שימוש באתר שיש בו כדי להפר זכויות יוצרים או זכויות קניין רוחני של החברה, של חברות שמפרסמות את שירותיהן באתר או של כל גורם שהוא;

11.14. הזכות לעשות שימוש במידע באתר נתונה לשימושו האישי והפרטי בלבד של המשתמש. אין לעשות כל שימוש מסחרי במידע או למטרות רווח כלשהן והמשתמש אינו רשאי להרשות שימוש כלשהו במידע לצדדים שלישיים, בין בתמורה ובין שלא בתמורה. מובהר כי אין לעשות שימוש במידע המתפרסם באתר לצורך הצגתו ברשת האינטרנט או בשירות אחר כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתה של החברה לכך בכתב ומראש ובכפוף לתנאי השימוש. המשתמש מתחייב כי הוא לא יאגור מידע באמצעות תוכנות מסוגים שונים או יפיץ מידע המוצג באתר ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית או לכל מטרה אחרת. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שנקבעו על ידי החברה, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב. אין להציג את האתר באופן הגורע בצורה כלשהי מן התכנים המצויים בו

ד. קנין וקניין רוחני

 1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, השירותים הניתנים בו ובכל תוכן הכלול בהם (לרבות טקסט, גרפיקה, תוכנה, תמונות וצילומים, סרטונים, טונים וסימנים או סמלים מסחריים), הינן של החברה בלבד, או של צד שלישי, שהרשה לחברה להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהחברה או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שזו תינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי החברה לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידך לאתרים.
 2. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה – סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידך.
 3. סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.
 4. הנך נותן בזאת לחברה הרשאה בלתי חוזרת ובלתי מסויגת לעשות שימוש במידע אותו מסרת לחברה (פירוט אודות איסופו ושמירתו נמצא במדיניות הפרטיות), או אשר נאסף באופן אוטומטי במהלך ביקורך באתר או במהלך השימוש שלך באתר, ליצירת עיבודים סטטיסטיים אנונימיים ובכלל כך יצירת נתונים ממוצעים (AVERAGED DATA), נתונים מצטברים (AGGREGATED DATA) מבחני ביצוע או מדדים (BENCHMARKS); העדפות משתמש; השוואות, המלצות או ביצוע חישובים אחרים או יצירת יצירות נגזרות בהתבסס על מידע שנמסר על ידך או הנאסף אודותיך, בין עם שילוב עם מידע המתקבל מצדדים שלישיים ובין אם לאו (הפעולות האמורות על תוצריהן יכונו: "מידע סטטיסטי"). מבלי לגרוע מהאמור, מובהר שהמידע הסטטיסטי הינו רכושה הבלעדי של החברה והיא בעלת כל הזכויות, לרבות זכויות יוצרים וקניין רוחני, בקשר למידע הסטטיסטי. החברה תהיה בעלת זכות בלתי מוגבלת להשתמש, לעדכן, לשנות, לשפר, למכור, להשכיר, ליצור יצירות נגזרות או לעשות כל שימוש אחר במידע הסטטיסטי מבלי צורך לתת הודעה או מבלי לחוב בחובה או באחריות כלשהי כלפיך. למען הסר ספק, המשתמש ממחה בזאת את כל הזכויות במידע הסטטיסטי לחברה, ומוותר בזאת על כל זכות במידע הסטטיסטי או על כל טענה בקשר לכל שימוש בו.

ה. סעדים

 1. החברה תהיה רשאית בכל עת וללא הודעה מוקדמת לעדכן בדבר מידע לא מדויק או שגוי שמסרת לה, להגביל ולסרב לספק לך גישה לאתר בקרות אחד או יותר מהמקרים הבאים:

  16.1. אם קיים חשש שהפרת את הוראות תנאי שימוש אלה;

  16.2. אם אין היא מסוגלת לאמת או לתקף מידע שנמסר על ידיך;

  16.3. אם היא סבורה שהשימוש שלך באתר מהווה סיכון כספי או הונאה כלשהי או אם קיים חשש סביר לכך;

  16.4. אם היא סבורה שפעולותיך עלולות לגרום להפסד כספי או תשלום או ליצור אחריות משפטית עבורך, עבורה או עבור קהל לקוחותיה

  ו. אחריות וסיכונים

 1. למרות שהחברה משתדלת לוודא שכל המידע המצוי באתר הוא נכון ומדויק, אין מטרתו של האתר לשמש כמקור סמכות או יעוץ אשר על גביו ניתן להסתמך. החברה אינה מתחייבת שהתוכן או המידע שיפורסם באתר, לרבות באזור קשרי המשקיעים, יהיה מדויק, שלם, מעודכן, נכון, אמין, אחיד, איכותי, מתאים למטרה מסוימת, רלוונטי או מקורי והשימוש באתר יהיה על בסיס "AS IS" ו- "AS AVAILABLE".
 2. החברה לא תהיה חייבת או אחראית, בין במישרין ובין בעקיפין, במתן פיצוי כלשהו עבור נזק הנגרם כתוצאה מהמידע המפורסם באתר או משימוש או מאי-היכולת להשתמש באתר, או בכל הקשור באלו.
 3. אין במידע המופיע באתר או בכל חלק ממנו משום הבעת דעה ו/או המלצה כלשהי לגבי ניירות הערך הנזכרים באתר ו/או לגבי התאגידים שהנפיקו ניירות ערך אלה.
 4. אין לראות במידע המופיע באתר או בכל חלק ממנו משום המלצה או עצה לנהוג בדרך זו או אחרת בכל הקשור לקבלת החלטות בתחום ההשקעות, בתחום המיסוי או בתחום המשפטי. השימוש באתר ובשירותים אינו נועד להוות תחליף להתייעצות עם מומחים. המשתמש יישא במלוא האחריות בגין קבלת החלטות השקעה או כל החלטה אחרת על סמך השירותים.
 5. מובהר, כי מערכותיה של החברה, מעצם היותן מבוססות על תוכנות, חומרות ורשתות תקשורת, חשופות לסיכונים הטבועים במערכות מסוג זה, לרבות תכנות מפגעות (וירוסים, סוסים טרויאנים וכדומה), ציתות לקווי תקשורת, פריצה על-ידי גורמים עוינים, התחזות לאתר או לאיזה מהמערכות והונאות מקוונות אחרות. החברה משקיעה מאמצים בהגנה מפני סיכונים אלה, אך למרות זאת, אין אפשרות לחסימה מוחלטת וייתכנו נזקים או הפסדים עקב התממשות איזה מהסיכונים, לרבות גילוי או שיבוש מידע המועבר או מוצג במערכות, ובכלל זאת שיבוש בהוראות/בקשות, פעולות לא מורשות, שיבושים בפעולת המערכות או בזמני התגובה שלהן, לרבות אי-ביצוע, ביצוע שגוי או ביצוע באיחור של הוראה/בקשה, חוסר זמינות של המערכות או איזה משירותיהן וכדומה.
 6. מבלי לגרוע מכל האמור בתנאי שימוש אלו, החברה תהיה פטורה מאחריות לנזק, הפסד או הוצאה כלשהם העלולים להיגרם לך, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מכל אחד מן האירועים/הגורמים האלה:

  22.1. שיבוש בנתונים או בהוראות, או אי-ביצוע או ביצוע באיחור של הוראה כתוצאה מתקלות או שיבושים כלשהם בקווי התקשורת או תפקוד אלקטרוני או מכני לקוי, בין אצלך, בין בחברה ובין אצל צד שלישי כלשהו באמצעותו עוברים ההוראות והמידע;

  22.2. תפקוד לקוי של כל תוכנה או חומרה המצויות אצלך;

  22.3. חשיפה וגילוי מידע על ידיך לצד שלישי כלשהו, כתוצאה משימוש באתר או כתוצאה ממסירת פרטים לא מדויקים או כתוצאה מהעברת מכשירך לאחר, לרבות לצורך תיקון המכשיר, לרבות במקרה שאותו אחר יצפה במידע שיתקבל מהחברה באמצעות המכשיר או יבצע באמצעותו פעולות שונות במסגרת האתר, והנך מתחייב לשאת בכל נזק, הפסד או הוצאה שייגרמו לך או לחברה בקשר לכך.

 7. מובהר, כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותך בנוגע למכשירך, לרבות אבטחתו. כמו כן, מובהר, כי פעולות מסוימות שתבצע במכשיר, כגון "פריצתו" עשויות לפגוע בשימושך באתר וזאת בנוסף להיותן של חלק מפעולות אלה אי-חוקיות ואסורות.

ז. פרטיות

 1. כל שימוש באתר, כפוף ומותנה, להסכמה למדיניות הפרטיות של האתר במלואה. ככל שאינך מסכים לאיזה מתנאי מדיניות הפרטיות של האתר, אנא הימנע משימוש באתרקישורים לאתרים חיצוניים
 1. ייתכן והאתר יכיל קישורים לאתרים אחרים, לרבות קישורים שנעשו על ידי גורמים המבצעים פרסום באמצעות האתר. קישורים אלה נועדו לנוחיותך בלבד. השימוש במידע או בתכנים אחרים הנמצאים באתרים החיצוניים אליהם מוביל הקישור טעון זהירות ובדיקה קפדניים וכפוף למדיניות הפרטיות הפרטנית של כל אתר חיצוני כאמור. מובהר כי, לחברה אין כל שליטה או זכות על התכנים הנמצאים באתרים חיצוניים אלה. כמו כן, החברה אינה נושאת בכל אחריות במקרה בו הסתמכת או ביצעת פעולות בהתאם לנמצא באתרים חיצוניים אלה. אין לפרש את הקישורים הנמצאים באתר כהמלצה, העדפה או אישור להשתמש בחומר או התכנים או המוצרים המופיעים באתרים החיצוניים. כמו כן, אין לפרש קישורים אלה כערובה למהימנות, לדיוק או לשלמות המידע המצוי בהם. בלחיצה על הקישור, הנך מוותר על כל טענה או דרישה או תביעה כלפי החברה בגין כל נזק או תשלום או הפסד שייגרם לך (ככל שייגרם) כתוצאה מהסתמכות או שימוש במידע המופיע באתרים חיצוניים אלה.
 2. במידה ומצאת במידע הנמצא האתר, או במידע הקיים בין תכניו של כל שירות אחר המקושר ממנו, חומר הנחזה כלא תקין, לא חוקי, לא מוסרי או שאינו עומד בציפיות המשתמש, אתה מתבקש להודיע על כך לחברה באמצעות עמוד יצירת הקשר שבאתר.

ח. פרסומות ומידע מסחרי

 1. האתר עשוי לכלול תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים או משתמשים, המבקשים להציע למכירה נכסים או שירותים. תכנים כאמור יכול שיהיו בטקסט, בתמונות או בקול.
 2. החברה לא תישא בכל אחריות לתכנים המסחריים שיפורסמו באתר. החברה אינה כותבת, בודקת, מוודאת או עורכת את תוכן הפרסומים הללו או את אמיתותם. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסחריים באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.

י. אבטחת האתר

 1. החברה רואה באבטחת המידע של לקוחותיה ערך עליון ומשקיעה משאבים לאבטחת סודיות המידע. במסגרת זו עושה החברה שימוש באמצעי אבטחה רבים.
 2. החברה אינה בודקת את המידע והתכנים שעוברים ברשת, למעט לצורך הגנה על הרשת שלה, ולכן באחריותך לנקוט באמצעי אבטחה הולמים (כגון כנגד וירוסים, חדירה למחשבים, אובדן מידע, חשיפת סודות וכדומה) הנובעים מקישור לרשתות תקשורת חיצוניות או מהיכולת לקבל קבצים ומידע אחר ממקורות שונים, וכל שימוש שתעשה באתר, השימוש יהיה על אחריותך בלבד

יא. הודעות ועדכונים

 1. הודעות ועדכונים שונים מטעם החברה, לרבות דואר פרסומי, יכול ויישלחו אליך באמצעות מערכת הדואר האלקטרוני, או באמצעות דואר רגיל או באמצעות הודעות SMS או באמצעות פקסימיליה או באמצעות מערכת חיוג אוטומטית, או בכל אמצעי תקשורת אחרת, במידה ששליחתו הודעות כאמור אושרה על ידך.

י.ב. סמכות שיפוט

 1. השימוש באתר כפוף לדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית בכל מחלוקת הקשורה לאתר נתונה באופן בלעדי לבית המשפט המוסמך בעיר חיפה, בלבד.