קשרי משקיעים

מדיניות ציות ואכיפה

מדיניות ציות ואכיפה

מדיניות החברה בדבר אפס סובלנות לאירועי אכיפה, שוחד ושחיתות

תאריך עדכון: 21 במרץ, 2021

תעשיות מספנות ישראל בע"מ (להלן: "החברה") מחויבת לנהל עסקים ביושר, בהתאם לעקרונות המחמירים ביותר של אתיקה, ולמדיניות גורפת של אפס סובלנות כלפי אירועי אכיפת בתחום ניירות ערך ואירועי שוחד ושחיתות מכל סוג (להלן: "המדיניות").

בהתאם לכך, החברה מחייבת את עובדיה ועובדי החברות הבנות, להתנהגות עסקית נאותה ונכונה בכל עת ואוסרת על כל עובד ונושא משרה בחברה ליטול כל חלק, באופן אקטיבי ו/או פסיבי, במעשי שוחד ושחיתות ובמעשים המנוגדים להוראות תוכנית האכיפה של החברה.

כמו-כן, החברה מצפה מכל שותף עסקי לרבות ספק, קבלן, סוכן, מתווך או יועץ,  הפועל בשם החברה, עבורה, מטעמה, או יחד עם החברה אל מול לקוח או לקוח פוטנציאלי או אל מול גורם ממשל (להלן: "שותף עסקי") ליישם מדיניות דומה ולהימנע מליטול כל חלק, באופן אקטיבי ו/או פסיבי, בהפרת דיני ניירות ערך ובמעשי שוחד ושחיתות.

להלן עקרונות המדיניות:

  1. לחברה מדיניות של אפס סובלנות להפרת דיני ניירות ערך ולמעשי שוחד ושחיתות. החברה ועובדיה לא ייטלו חלק, במעשה או במחדל, במישרין או בעקיפין, בהפרת דיני ניירות ערך ובמעשי שוחד ושחיתות.
  2. החברה לא תיתן ולא תקבל מכל אדם, במישרין או בעקיפין, כל דבר שהוא בעל ערך במטרה להשיג או לתגמל עבור יתרון שהושג, באמצעות פעולה לא נאותה או אחרת, במטרה להשיג יתרון לא ראוי.
  3. החברה ועובדיה יצייתו לכל דרישות הדינים, החוזים והתקנים למניעת שוחד ושחיתות החלים בעניינם. החברה ועובדיה יקפידו על קיום מלוא הוראות תוכנית האכיפה אשר אומצה על ידי החברה, גם במקום בו זו מחמירה ביחס להוראות הדין החלות.
  4. החברה מקפידה על מדיניות של שמירה על טוהר המידות בקשר עם קבלנים ונותני שירותים ובכלל זאת על הימנעות ממצבי ניגוד עניינים כלפי מנהליה ועובדיה.
  5. יסודות המדיניות מושתתים על תקשורת כנה וישרה, תוך שמירה על הגינות וכבוד כלפי גורמי ממשל, לקוחות וספקים.
  6. החברה מחויבת לשמירה על כללי התחרות ההוגנת, תוך הימנעות מהסכמים והבנות שאינם עומדים בהוראות הדין.
  7. החברה תקפיד על רישום חשבונות מדויק, המוצג באופן נאות ושלם בכדי להבטיח דיווח מהימן למחזיקי העניין.
  8. החברה תביא את מדיניות החברה לידיעתם של כל עובדי החברה ושותפיה העסקיים וזו תפורסם באתר האינטרנט של החברה.
  9. מנהלי ועובדי החברה יקפידו על שמירה סודיות וימנעו מכל מעשה שיש בו ניצול של מידע פנים.
  10. החברה מעודדת כל גורם לדווח לה על כל ניסיון, חשד או הפרה בפועל של עקרונות המדיניות והוראות התכנית, ותפעיל מנגנון דיווח אנונימי לצד הוראות נוהל האוסרות על פגיעה או התנכלות כלפי המדווח.