קשרי משקיעים

חדשות ודיווחים

חדשות ודיווחים

החזקות ב"ע/נ.משרה ליום 31.3.21
חתימה על תיקון להסכם למתן שירותים לוגיסטיים-המשך 22.3.21
פרטי תאגיד
זימון אסיפה מיוחדת ל-27.4.21- כתב הצבעה ועוד
עסקה עם בעל שליטה-תנאי כהונה והעסקה של קרוב של בעל השליטה , זימון אסיפה כללית ליום 27.4.21
הדירק' החליט על חלוקת דיבידנד בסך 25מ'שח, כפוף לאישור ביהמ"ש
הוחלט להרחיב את תחום פעילות תשומות הבניה של חב הבת לתחום מוצרי הגבס
מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.20, לפי מועדי פרעון
דוח תקופתי ושנתי לשנת 2020
דירקטוריון החברה אישר עדכון תנאי כהונת דירקטור בחברה

תוצ' אסיפה כללית מיום 22.2.21, תנאי כהונה

הסכם לרכישת אוניית מטען תמורת 10.85מ'$ תיקון טעות סופר בכותרת

הסכם לרכישת אונית מטען תמורת 10.85מ' $

בקשה מוסכמת למחיקת עתירה לבג"צ שהגישה החברה בדרישה לבטל מגבלה בנמל החברה

זימון אסיפה מיוחדת ל-22.2.21- כתב הצבעה, תנאי כהונה לבנו של בעל שליטה

יצירת קשר קשרי משקיעים
שם*
שם חברה
טלפון*
דוא"ל*
נושא הפניה