קשרי משקיעים

חדשות ודיווחים

חדשות ודיווחים

דיבידנד בסך 100אג' למניה,קובע 20.6.21, תשלום 28.6.21
בת בהסכם לייצור והספקת כלי שיט, ציוד ושירותים עבור מדינה באפריקה תמורת כ-151 מ'שח
מצגת לשוק ההון – דוחות כספיים ליום 31.3.21
בימ"ש אישר ביצוע חלוקה בסך 25מ' שח
מצבת התחייבות החברה ליום 31.3.21, לפי מועדי פרעון
דוח רבעון 1 לשנת 2021
התקשרות בהסכם לרכישת אוניה לשינוע מלט תמורת 11 מ' $
בת זכתה בפרויקט לביצוע עבודות חידוש צבע במתקני הפקה ימיים ויבשתיים בהיקף של כ-22 מ'שח, ל-16 חודשים, כפוף
התקבלו האישורים ונכנס לתוקף הסכם לאספקת כלי שיט, ציוד ושירותים למדינה במזרח אסיה -המשך
הקלטת אודיו של כנס המשקיעים שהתקיים ביום 27.4.21 זמינה באתר החברה
תוצ' אסיפה כללית מיום 27.4.21-אושר: עדכון מנגנון המענק לקרוב לב.שליטה, מענק
המועד להגשת התנגדויות בבקשה לאישור חלוקה הוארך עד ליום 1.6.21
הזמנה לכנס משקיעים שיתקיים ביום 27.4.21, פרטים
הגשת בקשה לבימ"ש לאישור חלוקת דיבידנד בסך 25 מ' ש"ח אשר אינה מקיימת את מבחן הרווח

מצגת לשוק ההון –דוחות כספיים ליום 31.12.20

החזקות ב"ע/נ.משרה ליום 31.3.21
חתימה על תיקון להסכם למתן שירותים לוגיסטיים-המשך 22.3.21
פרטי תאגיד
זימון אסיפה מיוחדת ל-27.4.21- כתב הצבעה ועוד
עסקה עם בעל שליטה-תנאי כהונה והעסקה של קרוב של בעל השליטה , זימון אסיפה כללית ליום 27.4.21
הדירק' החליט על חלוקת דיבידנד בסך 25מ'שח, כפוף לאישור ביהמ"ש
הוחלט להרחיב את תחום פעילות תשומות הבניה של חב הבת לתחום מוצרי הגבס
מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.20, לפי מועדי פרעון
דוח תקופתי ושנתי לשנת 2020
דירקטוריון החברה אישר עדכון תנאי כהונת דירקטור בחברה

תוצ' אסיפה כללית מיום 22.2.21, תנאי כהונה

הסכם לרכישת אוניית מטען תמורת 10.85מ'$ תיקון טעות סופר בכותרת

הסכם לרכישת אונית מטען תמורת 10.85מ' $

בקשה מוסכמת למחיקת עתירה לבג"צ שהגישה החברה בדרישה לבטל מגבלה בנמל החברה

זימון אסיפה מיוחדת ל-22.2.21- כתב הצבעה, תנאי כהונה לבנו של בעל שליטה

יצירת קשר קשרי משקיעים
שם*
שם חברה
טלפון*
דוא"ל*
נושא הפניה