קשרי משקיעים

הודעות החברה

הודעות החברה

הודעה בדבר כינוס אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של החברה ביום 13.1.22 בשעה 12:00

הודעה בדבר כינוס אסיפה שנתית של בעלי המניות של החברה